songmoi.vn S?ng M?i - X? H?i, Th? Gi?i, Kinh T?, Nghe Nhìn, ?t? XeMáy, V?n Hóa, Th? Thao, ??i S?ng

songmoi.vn
Title: S?ng M?i - X? H?i, Th? Gi?i, Kinh T?, Nghe Nhìn, ?t? XeMáy, V?n Hóa, Th? Thao, ??i S?ng
Keywords: S?ng M?i,S?ng M?i Online,?i?n t? nghe nhìn,nghe nhìn Vi?t Nam,?t? xe máy Vi?t Nam,?t? xe máy,xe và ??i s?ng,t?p chí s?ng m?i,x? h?i,th? gi?i,th? tr??ng,v?n hóa,th? thao,??i s?ng
Description: Báo ?i?n t? S?ng M?i cùng góc nhìn m?i, ?a d?ng v? cu?c s?ng. Tin nhanh, c?p nh?t và chuyên sau v? xu h??ng, phong cách s?ng, v?n hóa x? h?i t?i Songmoi.vn.
songmoi.vn is ranked 509951 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $218,412. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. songmoi.vn has 43% seo score.

songmoi.vn Information

Website / Domain: songmoi.vn
Website IP Address: 210.211.101.105
Domain DNS Server: dns2.fpt.vn,dns1.fpt.vn

songmoi.vn Rank

Alexa Rank: 509951
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

songmoi.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $218,412
Daily Revenue: $598
Monthly Revenue $17,951
Yearly Revenue: $218,412
Daily Unique Visitors 55,052
Monthly Unique Visitors: 1,651,560
Yearly Unique Visitors: 20,093,980

songmoi.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control must-revalidate
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 04 Aug 2016 05:07:36 GMT
Server Apache

songmoi.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage
S?ng M?i 2 0.06%
S?ng M?i Online 0 0.00%
?i?n t? nghe nhìn 0 0.00%
nghe nhìn Vi?t Nam 0 0.00%
?t? xe máy Vi?t Nam 0 0.00%
?t? xe máy 0 0.00%
xe và ??i s?ng 0 0.00%
t?p chí s?ng m?i 0 0.00%
x? h?i 6 0.13%
th? gi?i 9 0.27%
th? tr??ng 19 0.71%
v?n hóa 6 0.16%
th? thao 1 0.03%
??i s?ng 6 0.18%

songmoi.vn Traffic Sources Chart

songmoi.vn Similar Website

Domain Site Title

songmoi.vn Alexa Rank History Chart

songmoi.vn aleax

songmoi.vn Html To Plain Text

S?ng M?i - X? H?i, Th? Gi?i, Kinh T?, Nghe Nhìn, ?t? XeMáy, V?n Hóa, Th? Thao, ??i S?ng Skip to main content Hà N?i 190C , Nhi?u may, kh?ng m?a Trang ch? X? h?i Th? gi?i Kinh t? C?ng ngh? ?t?-xemáy V?n hóa Sáng t?o ??i s?ng Th?i s? Giáo d?c Gia ?ình Th?i s? Qu?c phòng B?n ph??ng Th? tr??ng Kinh doanh Tài chính Qu?c t? Tin t?c ??i s?ng nghe nhìn Th? tr??ng Ngh? thu?t Th?i trang Kh?ng gian s?ng Gi?i trí DIY Làm ??p Kh?i nghi?p Y t??ng S?c kh?e Du l?ch ?m th?c Nhà bán l? dùng c?ng ngh? “khó ch?u” ?? n?m b?t khách hàng TTVN t?i Olympic 2016: 23 V?V, 27 su?t “?n theo”, kh?ng c? h?i r? ràng Ph?t xe v??t ?èn vàng: Kh?ng m?i, nh?ng v?n gay tranh c?i Sai l?m c?a CEO Marissa Mayer ??i v?i Yahoo Th?i c?a kinh doanh h? th?ng rau s?ch ?ang t?i? S? mi th?ng minh ??i màu khi kh?ng khí ? nhi?m "Gái ?" ?, t? ?ó x?a r?i nhé! L?y l?i ??ng l?c làm vi?c sau k? ngh? Nhà bán l? dùng c?ng ngh? “khó ch?u” ?? n?m b?t khách hàng 04/08/2016 01:17 Trong khi c?ng ngh? bán l? g?n ?ay t?p trung cho các l?i h?a và hi?m h?a t? iBeacon c?a Apple, thì m?t c?ng ngh? khác ?? tr??ng thành: nh?n di?n khu?n m?t. Nó bay gi? ?? m?nh ?? các c?a hàng s? d?ng máy ?nh k?t n?i... TTVN t?i Olympic 2016: 23 V?V, 27 su?t “?n theo”, kh?ng c? h?i r? ràng 04/08/2016 01:09 Dù ?ay là l?n ??u tiên TTVN có s? l??ng V?V tham d? ??ng nh?t t? tr??c ??n nay, song kh?ng vì th? mà quên ?i th?c t? 23 V?V giành su?t chính th?c ??n Olympic Rio 2016 là con s? quá khiêm t?n. Tuy v?y, ?i?u khi?n nhi?u... Ph?t xe v??t ?èn vàng: Kh?ng m?i, nh?ng v?n gay tranh c?i 04/08/2016 00:20 Sau 2 ngày th?c hi?n Ngh? ??nh 46, hàng nghìn tr??ng h?p ?? b? x? ly vì các l?i vi ph?m giao th?ng theo quy ??nh m?i. Nhi?u ng??i b?t ng? v?i m?c ph?t m?i cao h?n nhi?u so v?i quy ??nh c?. Kh?ng ít tr??ng h?p t? ra b?c... Sai l?m c?a CEO Marissa Mayer ??i v?i Yahoo 03/08/2016 06:05 Trong 4 n?m qua, Marissa Mayer ?? c? g?ng v?c d?y Yahoo. M?t trong nh?ng chi?n l??c l?n là “mua l?i, mua l?i và mua l?i” ?? kh?ng thành c?ng. Th?i c?a kinh doanh h? th?ng rau s?ch ?ang t?i? 30/07/2016 06:10 Trong cu?c chi?n ch?ng th?c ph?m b?n, m?i quan tam c?a nhi?u ng??i n?i tr? chính là làm sao ch?n ???c các th?c ph?m s?ch, t??i ngon và giá c? h?p lí. Nh?n th?c ???c nhu c?u này, nhi?u doanh nghi?p, ??n v? ?ang cung ?ng... S? mi th?ng minh ??i màu khi kh?ng khí ? nhi?m 03/08/2016 07:19 S?ng trong m?i tr??ng ??y khói b?i thì vi?c s? h?u m?t thi?t b? hay s?n ph?m có ch?c n?ng phát hi?n ? nhi?m là ?i?u c?n thi?t v?i m?i ng??i. M?i ?ay c?ng ty Aerochromics ?? ??a ra chi?c áo th?ng minh có th? phát hi?n và... "Gái ?" ?, t? ?ó x?a r?i nhé! 03/08/2016 08:06 Trong cu?c s?ng hi?n ??i ngày nay, khi nam n? bình ??ng thì chuy?n k?t h?n ? ?? tu?i nào c?ng kh?ng còn quan tr?ng. Tuy nhiên, v?n còn r?t nhi?u b?n n? ngh? r?ng n?u ?? qua cái tu?i “l?y ch?ng” thì s? nghi?m nhiên b?... L?y l?i ??ng l?c làm vi?c sau k? ngh? 03/08/2016 07:23 K? ngh? là m?t ph?n thi?t y?u trong cu?c s?ng, giúp can b?ng sau chu?i ngày b??n tr?i gánh n?ng c?m áo. Tuy nhiên, khá nhi?u ng??i t? ra khó kh?n trong vi?c l?y l?i ??ng l?c làm vi?c sau chu?i ngày ?n ch?i. C?p nh?t 40% website Vi?t Nam có th? b? hacker t?n c?ng b?t c? lúc nào S?p nhà ph? c? Hà N?i: ít nh?t 1 ng??i ch?t, nhi?u ng??i b? th??ng Ngh? s? ?ào Chau H?i “hi?n di?n” t?i ?ài Loan Latinx: Ti?ng nói v? quy?n bình ??ng con ng??i Oppo F1s lên k? th? tr??ng Vi?t v?i giá 5,99 tri?u ??ng H?ng N?i y Modibodi: Nói kh?ng v?i photoshop ??i b?n 9X: Startup c?n có ?am mê và bi?t “phá rào”?úng cách Máy bay ch? 275 hành khách b?c cháy khi h? cánh Phát hi?n ca nhi?m Zika ??u tiên t?i Phú Yên 40% website Vi?t Nam có th? b? hacker t?n c?ng b?t c? lúc... 04/08/2016 - 10:45 ?ó là c?nh báo c?a ?ng Ng? Tu?n Anh - Phó Ch? t?ch Ph? trách an ninh m?ng c?a Bkav. L? h?ng b?o m?t t?n t?i trong s? l? là, ch? quan c?a các cá nhan, doanh nghi?p ???c cho là nguyên nhan d?n ??n tình tr?ng trên. S?p nhà ph? c? Hà N?i: ít nh?t 1 ng??i ch?t, nhi?u ng??i b?... 04/08/2016 - 10:00 Sáng 3h15 ngày 4/8, ng?i nhà 4 t?ng t?i 43 C?a B?c (Hà N?i) b?t ng? ?? s?p. Nhi?u ng??i may m?n thoát ???c ra ngoài. Trong s? 4 n?n nhan b? vùi l?p sau v? s?p, 3 ng??i ?? ???c ??a ra bên ngoài, trong có m?t ng??i ???c xác ??nh ?? t? vong. Hi?n v?n còn m?t ph? n? ?ang m?c k?t trong ??ng ?? nát.... Ngh? s? ?ào Chau H?i “hi?n di?n” t?i ?ài Loan 04/08/2016 - 09:58 Ngày 29/7, nhà ?iêu kh?c ?ào Chau H?i ?? gi?i thi?u t?i c?ng chúng yêu ngh? thu?t tác ph?m ?iêu kh?c ngoài tr?i có tên g?i “S? hi?n di?n" t?i B?o tàng C? cung Qu?c gia ?ài Loan. Latinx: Ti?ng nói v? quy?n bình ??ng con ng??i 04/08/2016 - 06:56 Ng??i M? Latin dùng hai t? Latino (nam gi?i) và Latina (n?a gi?i) ?? miêu t? gi?i tính c?a con ng??i. Th? nh?ng, ??n nay, thu?t ng? m?i “Latinx” b?t ??u ???c ph? bi?n r?ng r?i h?n. Th?m chí, kh?ng ít y ki?n còn cho r?ng: thu?t ng? này c?n ???c ph? bi?n và c?ng nh?n r?ng r?i h?n n?a vì Latinx ??i... Oppo F1s lên k? th? tr??ng Vi?t v?i giá 5,99 tri?u ??ng 04/08/2016 - 06:15 M?u smartphone chuyên selfie th? h? m?i Oppo F1s ?? chính th?c ra m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i giá bán 5,99 tri?u ??ng cùng nhi?u quà t?ng giá tr? dành cho nh?ng khách hàng ??t tr??c b?t ??u t? h?m nay. H?ng N?i y Modibodi: Nói kh?ng v?i photoshop 04/08/2016 - 01:36 Nh?m ch?ng l?i các b? ?nh ???c ch?nh s?a k? càng làm thay ??i quan ?i?m v? v? ??p ph? n?, H?ng N?i y Modibodi chuyên ?? lót k? thu?t cao ?? tung ra chi?n d?ch qu?ng cáo v?i th?ng ?i?p kh?ng s? d?ng photoshop và ??a hình ?nh ng??i m?u già, béo, th?p ?? qu?ng bá s?n ph?m. ??i b?n 9X: Startup c?n có ?am mê và bi?t “phá rào”?úng cách 04/08/2016 - 00:29 Trong khi nhi?u b?n tr? ho?c kh?ng dám v??t qua d? lu?n x? h?i ho?c an ph?n theo s? s?p ??t c?a gia ?ình ?? r?i ch?n vùi hoài b?o vào cu?c s?ng th?c d?ng ho?c xa ng? vào các t? n?n x? h?i hay tìm cách gay b?o trên c?ng ??ng m?ng, s?ng ?o… thì v?n còn kh?ng ít b?n tr? dám “phá rào”, “n?i lo?n” ??... Máy bay ch? 275 hành khách b?c cháy khi h? cánh 04/08/2016 - 00:12 Kho?ng 12h45 phút (gi? ??a ph??ng) ngày 3/8, chi?c máy bay mang s? hi?u EK521c?a H?ng Hàng kh?ng Emirates ?? g?p s? c? va ch?m khi h? cánh kh?n c?p và b?c cháy trên ???ng b?ng c?a san bay qu?c t? Dubai (UAE). R?t may toàn b? 275 hành khách và thành viên phi hành ?oàn ??u thoát hi?m. Phát hi?n ca nhi?m Zika ??u tiên t?i Phú Yên 03/08/2016 - 15:54 Chi?u 2/8, S? Y t? Phú Yên cho bi?t ?? nh?n ???c k?t qu? b?nh nhan D??ng.?.T, 27 tu?i, trú ? th?n Tan H?i, huy?n mi?n núi S?n Hòa d??ng tính v?i virus Zika. ?ay là ca nhi?m b?nh ??u tiên t?i Phú Yên. Xem nhi?u nh?t C??i "l?nh r?ng" khi th? ?nh say ngh? Thêm chiêu m?i l?a ??o mua hàng qua ?i?n tho?i H?I KY “LíNH BAY” – C?a hi?m chan th?c gi?a nh?ng h?i ky hoa m? Ng??i tr? t? làm thêm ki?m ti?n tiêu v?t, ??ng ch? b? m? cho Gi?i tr? ?iên cu?ng v?i c?n s?t Pokémon Go Startup cà phê: c?n tr?ng v?i nh?ng cái b?y “ch?t ng??i” Khách du l?ch ?? d?n v? Anh… mua s?m h?u Brexit “B?c l?a” cùng các ki?u n? mùa Euro 2016 Nh?ng ng??i cha trong ?i?n ?nh M? “Mê m?n” cá kèo n??ng mu?i ?t ??c tr?ng mi?n Tay C??i "l?nh r?ng" khi th? ?nh say ngh? 05/07/2016 - 10:04 ?? t?o nên nh?ng b?c ?nh c??i ??p m?t, ??c ?áo các c?p ??i c?ng ph?i chú y t?o dáng, ??u t? khá nhi?u v? váy áo… Tuy nhiên, quan tr?ng nh?t là kinh nghi?m và s? tam huy?t c?a các th? ?nh. ??i khi, ?? t?o ???c nh?ng b?c ?nh ??p, h? c?ng ?? ph?i có v? s? nh?ng cách ch?p hình bá ??o khó có th?... Thêm chiêu m?i l?a ??o mua hàng qua ?i?n tho?i 08/07/2016 - 11:29 Nh?n ???c ?i?n tho?i báo trúng th??ng m?t phi?u mua hàng, và ch? ph?i bù thêm kh?ng nhi?u ti?n ?? s? h?u nh?ng m?t hàng giá tr?. Tuy nhiên, khi nh?n ng??i mua m?i bi?t mình ?? b? l?a tr?ng tr?n… H?I KY “LíNH BAY” – C?a hi?m chan th?c gi?a nh?ng h?i ky... 08/07/2016 - 08:48 Chan th?t, sau l?ng mà d? d?i ?úng ch?t lính, h?i ky "Lính Bay" s?p ???c ra m?t ngày 9/7 c?a anh hùng phi c?ng - trung t??ng Ph?m Phú Thái - ?ang khi?n nh?ng th? h? ng??i lính t?ng "vào sinh ra t?" h?i h?p và háo h?c ?ón nh?n. Nh?ng cau chuy?n, s? ki?n trong h?i ky này ??u ???c v? trung t??ng k?... Ng??i tr? t? làm thêm ki?m ti?n tiêu v?t, ??ng ch? b? m? cho 08/07/2016 - 00:56 Chuy?n con trai c?a c?u th? n?i ti?ng David Beckham ?i làm thêm mùa hè khi 15 tu?i khi?n kh?ng ít ng??i tr? Vi?t th?y ng? ngàng, “nhà c?u ?y giàu th?!”. Nh?ng b?t ng? h?n, khi gi? ?ay có khá nhi?u nh?ng ?ng b? bà m? khuy?n khích con cái ?i làm thêm d?p hè ?? l?y kinh nghi?m s?ng. Th?m chí, nhi?u... Gi?i tr? ?iên cu?ng v?i c?n s?t Pokémon Go 07/07/2016 - 08:38 Trò game m?i mang tên Pokémon Go ?ang t?o nên c?n s?t, kh?ng kém flapybird hay Pirate King t?ng khu?y ??o c?ng ??ng game Vi?t. Nhi?u b?n tr? ?? nhanh trong r?i vào c?nh ?n Pokémon, ch?i Pokémon… s?n sàng ?i kh?p mu?n n?i ch? ?? b?t cho b?ng ???c vài chú Pokémon… Startup cà phê: c?n tr?ng v?i nh?ng cái b?y “ch?t ng??i” 07/07/2016 - 06:05 Thành c?ng ban ??u c?a m?t s? chu?i cà phê ?? tr? thành ngu?n khích l? cho nhi?u startup tr? Vi?t tham gia vào l?nh v?c này. Tuy nhiên, khi nh?ng thành c?ng mang tính ??n l? này ???c c??ng ?i?u hóa s? khi?n nhi?u ng??i kh?ng nh?n ra nh?ng cái b?y ch?t ng??i c?a m? hình kinh doanh này c?ng nh?... Khách du l?ch ?? d?n v? Anh… mua s?m h?u Brexit 05/07/2016 - 08:06 B?ng cách b? phi?u ?? r?i kh?i Liên minh chau ?u, ng??i Anh gi? ?ay t?o c? h?i cho du khách có d?p ???c mua ?? c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng Burberry, Harrods Stilton, Liberty… v?i m?c giá r? b?t ng?. “B?c l?a” cùng các ki?u n? mùa Euro 2016 09/07/2016 - 09:34 Mùa Euro 2016 ?? và ?ang b?t ??u b??c vào giai ?o?n gay c?n nh?t sau khi 24 ??i ?? góp m?t trong cu?c tranh tài. Cùng v?i nh?ng pha gay c?n ??n nín th? c?a ???ng bóng, cu?c tranh tài quy?t li?t gi?a các ??i là hình ?nh kh?ng th? thi?u c?a các c? ??ng viên nóng b?ng, cu?ng nhi?t ??n t? kh?p vùng... Nh?ng ng??i cha trong ?i?n ?nh M? 16/06/2016 - 06:05 Dù “núp bóng” trong nh?ng b? phim hành ??ng gi? t??ng, nh?ng khán gi? v?n lu?n nh?n ra m?t s?i day xuyên su?t tình c?m c?a m?i quan h? cha và con gái trong hai b? phim Ant – man và Interstellar. V?i nh?ng gì phim ?nh khi?n ng??i xem c?m nh?n, ?ay qu? là nh?ng b? phim ?áng xem nhan Ngày c?a Cha... “Mê m?n” cá kèo n??ng mu?i ?t ??c tr?ng mi?n Tay 24/06/2016 - 06:15 Con cá kèo mi?n Tay có h??ng v? ng?t lành n?ng v? phù sa c?a vùng s?ng n??c, khi k?t h?p v?i ?t cay s? có mùi v? ??c ?áo kích thích v? giác ng??i dùng. Ai ?? m?t l?n dùng th? món cá kèo n??ng mu?i ?t ch?c s? kh?ng th? nào quên. Bi?n s? x? th?i Formosa Ch?t th?i ch?n l?p c?a Formosa có xyanua v??t ng??ng cho phép C?ng b? s? b? thi?t h?i kinh t? do Formosa gay ra Hà T?nh phát hi?n thêm 10 ?i?m ch?n rác nghi c?a Formosa Ch?t th?i Formosa ???c ch?n l?p b?y lau, nay m?i b? phát hi?n Th? ph?m Formosa và th?m h?a cá ch?t t?i 4 t?nh mi?n Trung Ch?t th?i ch?n l?p c?a Formosa có xyanua v??t ng??ng cho phép 03/08/2016 - 00:20 K?t qu? giám ??nh ch?t th?i c?a Formosa ch?n l?p trong trang tr?i ? Hà T?nh ?? cho th?y hàm l??ng ch?t ??c Xynanual v??t ng??ng cho phép. C?ng an Hà T?nh c?ng ?? th?c hi?n kh?i t? v? ch?n l?p ch?t th?i này. C?ng b? s? b? thi?t h?i kinh t? do Formosa gay ra 29/07/2016 - 06:58 Ngày 28/7, Chính ph? ?? trình b?n báo cáo c?ng b? chi ti?t nh?ng thi?t h?i liên quan ??n v? cá ch?t ? 4 t?nh mi?n Trung mà Formosa gay ra c?ng nh? các vi ph?m c?a nhà máy thép này. Hà T?nh phát hi?n thêm 10 ?i?m ch?n rác nghi c?a Formosa 18/07/2016 - 08:30 Khi mà ch?t th?i t? Nhà máy Formosa ???c ?? t?i nhi?u n?i c?a th? tr?n Thiên C?m (huy?n C?m Xuyên, Hà T?nh) ?ang ???c ?i?u tra, làm r? và ch?a có k?t lu?n cu?i cùng, thì ngày 17/7 c? quan ch?c n?ng ?? phát hi?n g?n 10 ?i?m khác xung quanh khu v?c d? án Formosa có ch?n hàng ch?c t?n ch?t th?i... Ch?t th?i Formosa ???c ch?n l?p b?y lau, nay m?i b? phát hi?n 15/07/2016 - 09:08 Sau khi gay ch?n ??ng d? lu?n v? x? th?i bi?n khi?n cá ch?t hàng lo?t t?i 4 t?nh mi?n Trung thì gi? ?ay khu c?ng nghi?p Formosa Hà T?nh ti?p t?c b? phát hi?n ch?n l?p trái phép hàng tr?m t?n ch?t th?i tràn lan kh?p n?i. Th? ph?m Formosa và th?m h?a cá ch?t t?i 4 t?nh mi?n Trung 01/07/2016 - 06:54 Sau 84 ngày, s? c? cá ch?t hàng lo?t t?i mi?n Trung m?i ???c c?ng b? nguyên nhan là do Formosa x? th?i h?n h?p hóa ch?t ??c h?i ra bi?n. Cùng nhìn l?i toàn c?nh v? vi?c trong g?n 3 tháng qua. Sáng t?o Startup Oliver Cabell mu?n phá cách th? tr??ng xa x? C?ng ngh? 5 y t??ng thay ??i c?ng n?ng smartphone ??c l? Th? gi?i B?o Bi?n ??ng có th? th?c thi c?ng ly v?i nh?ng hòn ??o gi? c?a Trung Qu?c Góc nhìn Ph? n? lên ng?i, “bó ??a” bu?c l?i >> Xem t?t c? V?n Hóa Ngh? s? ?ào Chau H?i “hi?n di?n” t?i ?ài Loan 04/08/2016 - 09:58 H?ng N?i y Modibodi: Nói kh?ng v?i photoshop TTVN t?i Olympic 2016: 23 V?V, 27 su?t “?n theo”, kh?ng c? h?i r? ràng Corset – V? ??p ?ánh ??i t? s? ?au ??n Ly gi?i nh?ng s?c hút t?o nên c?n s?t m?i “W – Two Worlds” Rosie Café: Ch?n m? màng gi?a ng? nh? ph? H?i Ng??i truy?n l?a v?n ch??ng c?a ph? H?i H?ng N?i y Modibodi: Nói kh?ng v?i photoshop 04/08/2016 - 01:36 Nh?m ch?ng l?i các b? ?nh ???c ch?nh s?a k? càng làm thay ??i quan ?i?m v? v? ??p ph? n?, H?ng N?i y Modibodi chuyên ?? lót k? thu?t cao ?? tung ra chi?n d?ch qu?ng cáo v?i th?ng ?i?p kh?ng s? d?ng photoshop và ??a hình ?nh ng??i m?u già, béo, th?p ?? qu?ng bá s?n ph?m. TTVN t?i Olympic 2016: 23 V?V, 27 su?t “?n theo”, kh?ng c? h?i r? ràng 04/08/2016 - 01:09 Dù ?ay là l?n ??u tiên TTVN có s? l??ng V?V tham d? ??ng nh?t t? tr??c ??n nay, song kh?ng vì th? mà quên ?i th?c t? 23 V?V giành su?t chính th?c ??n Olympic Rio 2016 là con s? quá khiêm t?n. Tuy v?y, ?i?u khi?n nhi?u ng??i b?n kho?n là sau 36 n?m tham d? Olympic, TTVN v?n trong tam th? “c? xát... Corset – V? ??p ?ánh ??i t? s? ?au ??n 02/08/2016 - 06:30 Corset, lo?i trang ph?c ra ??i cách ?ay h?n 4000 n?m v?n gi? nguyên ???c v? ??p g?i c?m mà nó mang l?i. Tuy nhiên, ?ay c?ng là chi?c áo khi?n phái ??p quy?t ??nh m?c lên ng??i, s? ph?i ch?u ??ng s? khó ch?u, bó bu?c và ??i khi còn c? ?au ??n n?a. Ly gi?i nh?ng s?c hút t?o nên c?n s?t m?i “W – Two Worlds” 01/08/2016 - 03:03 Dù ch? m?i chi?u nh?ng t?p ??u tiên nh?ng “W - Two Worlds” ?ang tr? thành m?t c?n s?t trong c?ng ??ng nh?ng ng??i yêu phim, l?n át các ??i th? trong cùng khung gi? nh? k?ch b?n m?i l?, dàn di?n viên sáng giá. Rosie Café: Ch?n m? màng gi?a ng? nh? ph? H?i 31/07/2016 - 06:00 ?n mình trong con ng? nh? trên ph? Nguy?n Th? Minh Khai (ph? c? H?i An), Rosie Café và cau chuy?n v? nh?ng gi?c m? hàng ngày lu?n ch? ??i nh?ng v? khách l? ??ng ngang qua, ?? ?ón ti?p v?i s? n?ng nhi?t, than th??ng nh?t. Ng??i truy?n l?a v?n ch??ng c?a ph? H?i 30/07/2016 - 08:03 “T?i mê v?n hóa ??c c?a các n??c trên th? gi?i’’- và c?ng t? ni?m ?am mê ?y, ?ng Nguy?n ?ình C?, 77 tu?i ?ang ngày ngày am th?m truy?n c?m h?ng v? sách và v?n hóa ??c ??n nh?ng v? khách th?p ph??ng có d?p ??n v?i ph? c? H?i An. Sáng T?o ??i b?n 9X: Startup c?n có ?am mê và bi?t “phá rào”?úng cách 04/08/2016 - 00:29 S? mi th?ng minh ??i màu khi kh?ng khí ? nhi?m Gi?y dán t??ng h?a ti?t lá cay cho ngày hè mát m? Startup Oliver Cabell mu?n phá cách th? tr??ng xa x? Modobag: Va li kiêm xe ?i?n ti?n d?ng Xu h??ng thi?t k? n?i th?t ?ang khu?y ??o hè Superbook: Bi?n smartphone thành laptop ch? v?i 2,2 tri?u ??ng S? mi th?ng minh ??i màu khi kh?ng khí ? nhi?m 03/08/2016 - 07:19 S?ng trong m?i tr??ng ??y khói b?i thì vi?c s? h?u m?t thi?t b? hay s?n ph?m có ch?c n?ng phát hi?n ? nhi?m là ?i?u c?n thi?t v?i m?i ng??i. M?i ?ay c?ng ty Aerochromics ?? ??a ra chi?c áo th?ng minh có th? phát hi?n và c?nh báo tình tr?ng kh?ng khí ? nhi?m kh?ng khí. Gi?y dán t??ng h?a ti?t lá cay cho ngày hè mát m? 02/08/2016 - 07:22 Nh?c ??n vi?c trang trí l?i nhà c?a nhi?u ng??i s? ngh? ??n vi?c s?n l?i toàn b? ng?i nhà hay thay m?i n?i th?t, tuy nhiên nh?ng ho?t ??ng này ??u khá t?n kém. M?t cách d? dàng h?n ?? thay ??i di?n m?o cho ng?i à s? d?ng gi?y dán t??ng h?a v?i ti?t b?t m?t. Ngày hè oi b?c nóng n?c, h?y l?a ch?n... Startup Oliver Cabell mu?n phá cách th? tr??ng xa x? 02/08/2016 - 06:17 ??nh v? s?n ph?m là m?t m?t hàng cao c?p hi?n ??i ch?c ch?n kh?ng ph?i cau chuy?n kinh doanh nh? nhàng. ??i v?i nh?n hi?u m?i, cái mà h? thi?u trong di s?n và l?ch s?, h? ph?i tìm m?t cách n?i b?t và thuy?t ph?c ?? t?n t?i trong kh?ng gian bán l? th?i trang r?t c?nh tranh. V?i th??ng hi?u ph?... Modobag: Va li kiêm xe ?i?n ti?n d?ng 02/08/2016 - 01:39 B?n ?? t?ng ao ??c ???c di chuy?n nhanh trên san bay mà kh?ng b? v??ng vali to c?ng k?nh? Thì gi? ?ay ??c m? ?ó có th? tr? thành hi?n th?c v?i Modobag - vali hành ly g?n ??ng c? hybrid ??u tiên trên th? gi?i. Xu h??ng thi?t k? n?i th?t ?ang khu?y ??o hè 01/08/2016 - 05:40 Hè v?, c?ng là lúc chúng ta c?m nh?n cái n?ng, nóng r? ràng nh?t. Gi?ng nh? trang ph?c cho m?i mùa v?y, n?i th?t ng?i nhà c?ng c?n ???c làm m?i và thay ??i. V?y các ch? nhà có bi?t xu h??ng n?i th?t nào ?ang làm khu?y ??o hè 2016 ch?a? Superbook: Bi?n smartphone thành laptop ch? v?i 2,2 tri?u ??ng 01/08/2016 - 04:12 Smartphone ngày càng mang ??n cho ng??i dùng nhi?u ti?n ích mà trong ?ó ph?i k? ??n tính n?ng nh? l?u tr? ?ng d?ng, t?p tin hay danh b?. Ch? ti?c là kích th??c màn hình quá nh? và giao di?n di ??ng ??i khi làm h?n ch? kh? n?ng khai thác, trong khi chúng có th? làm ???c nhi?u h?n th?. ?ó là ly do... ??i s?ng Phát hi?n ca nhi?m Zika ??u tiên t?i Phú Yên 03/08/2016 - 15:54 Mát ng?t món n?m ngó sen ?m lòng nh? bánh c?n ph? bi?n ?n sáng ?úng cách c?ng giúp thoát tr?m c?m 7 cách ?i?n tho?i “phá ho?i” chuy?n du l?ch c?a b?n Mát ng?t món n?m ngó sen 03/08/2016 - 08:14 Ngó sen ???c bi?t ??n nh? là lo?i th?c ph?m b? d??ng mà l?i dan d?. Vì th? trong mùa sen phát tri?n này thì b?n ??ng b? qua các món ?n ???c ch? bi?n t? ngó sen nhé. ??c bi?t là món n?m ngó sen. ?m lòng nh? bánh c?n ph? bi?n 02/08/2016 - 06:08 Có nh?ng ?êm Sài Gòn m?a r? rích, ng?i chuy?n xe buyt s? 6 t? Qu?n 5 v? ??n Th? ??c mà th?y man mác bu?n, hoang ho?i chán và day d?t cái n?i nh? c? h??ng. Thu mình trên cái b?ng gh? dài mà ch? còn m?t ng??i ng?i, nhìn ? c?a ki?ng b? m? ?i b?i m?a, nhòe nho?t, ch?t thèm m?t món gì th?t nóng, ?n... ?n sáng ?úng cách c?ng giúp thoát tr?m c?m 02/08/2016 - 03:43 Tam h?n c?a nh?ng b?nh nhan tr?m c?m r?t mong manh, d? b? t?n th??ng. H? ph?i s? d?ng thu?c ?? ?i?u tr?, nh?ng kh?ng ph?i là ph??ng pháp duy nh?t. Bên c?nh vi?c t?p th? d?c thì th?c ph?m c?ng là m?t cách tr? li?u song d? dàng b? b? qua. 7 cách ?i?n tho?i “phá ho?i” chuy?n du l?ch c?a b?n 01/08/2016 - 06:33 Du l?ch hi?n nay, v?i nhi?u ng??i, qu?n áo có th? quên, ?? m? ph?m có th? v?t xó, b?i nh?ng th? ??y ??n n?i mua c?ng ???c, nh?ng kh?ng th? kh?ng có ?i?n tho?i. H? ngh? ?i mà kh?ng có ?i?n tho?i thì m?t vui? Nh?ng có th?c kh?ng? Kh?ng nghi ng? r?ng thi?t b? th?ng minh ?ó ?? thay ??i cu?c s?ng c?a... X? h?i S?p nhà ph? c? Hà N?i: ít nh?t 1 ng??i ch?t, nhi?u ng??i b? th??ng 04/08/2016 - 10:00 Ph?t xe v??t ?èn vàng: Kh?ng m?i, nh?ng v?n gay tranh c?i Máy bay ch? 275 hành khách b?c cháy khi h? cánh Cáp quang AAG l?i ??t khi?n ???ng truy?n internet qu?c t? ch?p ch?n "Gái ?" ?, t? ?ó x?a r?i nhé! Ph?t xe v??t ?èn vàng: Kh?ng m?i, nh?ng v?n gay tranh c?i 04/08/2016 - 00:20 Sau 2 ngày th?c hi?n Ngh? ??nh 46, hàng nghìn tr??ng h?p ?? b? x? ly vì các l?i vi ph?m giao th?ng theo quy ??nh m?i. Nhi?u ng??i b?t ng? v?i m?c ph?t m?i cao h?n nhi?u so v?i quy ??nh c?. Kh?ng ít tr??ng h?p t? ra b?c b?i vì b? yêu c?u d?ng xe khi v??t ?èn vàng, cho dù ch? b? nh?c nh? mà ch?a... Máy bay ch? 275 hành khách b?c cháy khi h? cánh 04/08/2016 - 00:12 Kho?ng 12h45 phút (gi? ??a ph??ng) ngày 3/8, chi?c máy bay mang s? hi?u EK521c?a H?ng Hàng kh?ng Emirates ?? g?p s? c? va ch?m khi h? cánh kh?n c?p và b?c cháy trên ???ng b?ng c?a san bay qu?c t? Dubai (UAE). R?t may toàn b? 275 hành khách và thành viên phi hành ?oàn ??u thoát hi?m. Cáp quang AAG l?i ??t khi?n ???ng truy?n internet qu?c t? ch?p ch?n 03/08/2016 - 12:14 Chi?u 2/8, tuy?n cáp quang bi?n AAG ?? b? ??t khi?n ???ng truy?n internet qu?c t? b? ?nh h??ng. "Gái ?" ?, t? ?ó x?a r?i nhé! 03/08/2016 - 08:06 Trong cu?c s?ng hi?n ??i ngày nay, khi nam n? bình ??ng thì chuy?n k?t h?n ? ?? tu?i nào c?ng kh?ng còn quan tr?ng. Tuy nhiên, v?n còn r?t nhi?u b?n n? ngh? r?ng n?u ?? qua cái tu?i “l?y ch?ng” thì s? nghi?m nhiên b? g?n cho cái mác là “gái ?”. Tuy nhiên, khi x?a, ph? n? coi ch?ng là t?t c? thì... Th? gi?i Latinx: Ti?ng nói v? quy?n bình ??ng con ng??i 04/08/2016 - 06:56 B? tr??ng qu?c phòng TQ kêu g?i chu?n b? “chi?n tranh trên bi?n” Bom… nh?m khi?n Olympic Rio náo lo?n B?o Bi?n ??ng có th? th?c thi c?ng ly v?i nh?ng hòn ??o gi? c?a Trung Qu?c Ph? n? lên ng?i, “bó ??a” bu?c l?i B? tr??ng qu?c phòng TQ kêu g?i chu?n b? “chi?n tranh trên bi?n” 03/08/2016 - 08:17 B? tr??ng Qu?c phòng Trung Qu?c Th??ng V?n Toàn kêu g?i chu?n b? cho “chi?n tranh nhan dan trên bi?n” nh?m b?o v? ch? quy?n qu?c gia và các l?i ích hàng h?i. Bom… nh?m khi?n Olympic Rio náo lo?n 03/08/2016 - 07:10 Do nhi?u ngu?n tin c?nh báo Olympic Rio 2016 có th? tr? thành m?c tiêu c?a nh?ng k? kh?ng b?, ?? khi?n an ninh t?i ?ay lu?n ???c th?t ch?t. B?i v?y, m?t túi ?? b? quên trên tàu ?i?n b? nh?m thành bom c?ng ?? ?? gay náo lo?n. B?o Bi?n ??ng có th? th?c thi c?ng ly v?i nh?ng hòn ??o gi? c?a Trung Qu?c 02/08/2016 - 06:34 Bình lu?n v? c?n b?o l?n th? 2 trong n?m nay b?t ??u ?? vào Bi?n ??ng, t?p chí QZ cho r?ng, b?ng vi?c hu? ho?i các r?n san h? ?? xay các c?ng trình cheo leo gi?a bi?n, Trung Qu?c có th? kh?ng ch? ph?i ??i m?t v?i nh?ng cu?c t?n c?ng v? pháp ly. H? s? còn ph?i ph?i tr? giá c? ng??i l?n c?a khi... Ph? n? lên ng?i, “bó ??a” bu?c l?i 31/07/2016 - 05:06 “??ng quá nh?y c?m hay ?? kích gay g?t. ?i?u b?n c?n là s? ?n ??nh, th?ng tin và t?nh táo.” ?? nh?t phu nhan n??c M? Michelle Obama. ?t? - Xe máy Bàn xoay giúp ng??i d?n xe máy kh?ng b? ?au l?ng s?ng tay 03/08/2016 - 13:38 ?i xe trên hè ph? ph?t t?i ?a 400.000 ??ng ?t? nh?p d??i 9 ch? c?a Nh?t, ??c d?n d?p v? Vi?t Nam Xe h?i càng hi?n ??i càng hay "?m v?t" Chau ?u ph?t n?ng các h?ng xe t?i thao túng giá ?i xe trên hè ph? ph?t t?i ?a 400.000 ??ng 29/07/2016 - 06:14 K? t? ngày 1/8/2016, theo ngh? ??nh 46/2016/N?-CP, hành vi ?i?u khi?n xe ?i trên hè ph? s? ch?u m?c ph?t ti?n t? 300.000 ??ng ??n 400.000 ??ng. Tuy nhiên, s? kh?ng áp d?ng v?i tr??ng h?p qua hè ph? ?? vào nhà. ?t? nh?p d??i 9 ch? c?a Nh?t, ??c d?n d?p v? Vi?t Nam 22/07/2016 - 16:05 K?t thúc 6 tháng ??u n?m 2016, Nh?t B?n và ??c là hai qu?c gia d?n ??u v? giá tr? xu?t kh?u ? t? nguyên chi?c d??i 9 ch? sang th? tr??ng Vi?t Nam. Nh? v?y, có th? th?y, tr??c nh?ng bi?n ??ng liên ti?p v? các chính sách thu?, phan khúc xe sang t?i Vi?t Nam càng tr? nên nh?n nh?p h?n bao gi? h?t... Xe h?i càng hi?n ??i càng hay "?m v?t" 21/07/2016 - 16:28 K?t qu? nghiên c?u m?i ?ay c?a Hi?p h?i ? t? M? (AAA) cho th?y dù ???c trang b? nhi?u c?ng ngh? tiên ti?n song ?? tin c?y c?a các m?u xe h?i ngày nay l?i có xu h??ng gi?m sút khi t?n su?t b? s? c? nhi?u h?n bao gi? h?t. Chau ?u ph?t n?ng các h?ng xe t?i thao túng giá 21/07/2016 - 15:26 ?y ban chau ?u (EC) v?a tuyên m?c ph?t k? l?c 2,9 t? Euro (t??ng ???ng 3,2 t? USD) cho nhóm các h?ng xe t?i vì vi ph?m lu?t ch?ng ??c quy?n c?a Liên minh chau ?u (EU). Kinh T? Nhà bán l? dùng c?ng ngh? “khó ch?u” ?? n?m b?t khách hàng 04/08/2016 - 01:17 Sai l?m c?a CEO Marissa Mayer ??i v?i Yahoo Th?i c?a kinh doanh h? th?ng rau s?ch ?ang t?i? Coca Cola bi? pha?t 443 tri?u ??ng Cú “th?t h?” c?a Nike trong lúc m?i truy?n c?m h?ng Sai l?m c?a CEO Marissa Mayer ??i v?i Yahoo 03/08/2016 - 06:05 Trong 4 n?m qua, Marissa Mayer ?? c? g?ng v?c d?y Yahoo. M?t trong nh?ng chi?n l??c l?n là “mua l?i, mua l?i và mua l?i” ?? kh?ng thành c?ng. Th?i c?a kinh doanh h? th?ng rau s?ch ?ang t?i? 30/07/2016 - 06:10 Trong cu?c chi?n ch?ng th?c ph?m b?n, m?i quan tam c?a nhi?u ng??i n?i tr? chính là làm sao ch?n ???c các th?c ph?m s?ch, t??i ngon và giá c? h?p lí. Nh?n th?c ???c nhu c?u này, nhi?u doanh nghi?p, ??n v? ?ang cung ?ng các d?ch v? ra th? tr??ng và n?i b?t trong s? ?ó là h? th?ng tr?ng rau s?ch... Coca Cola bi? pha?t 443 tri?u ??ng 29/07/2016 - 00:44 Chi?u 28/7, B? Y T? ?? có quy?t ??nh x? ph?t 443 tri?u ??ng v?i c?ng ty Coca Cola do s?n xu?t và bán và bán l? n??c t?ng l?c Samurai h??ng dau kh?ng ??m b?o ch?t l??ng. Cú “th?t h?” c?a Nike trong lúc m?i truy?n c?m h?ng 28/07/2016 - 08:32 Qu?ng cáo m?i c?a Nike Unlimited Future (T?m d?ch: T??ng lai kh?ng gi?i h?n) ?? làm d?y lên c?n sóng b?t bình trên m?ng Internet. C?ng Ngh? 40% website Vi?t Nam có th? b? hacker t?n c?ng b?t c? lúc nào 04/08/2016 - 10:45 Oppo F1s lên k? th? tr??ng Vi?t v?i giá 5,99 tri?u ??ng Windows 10 Anniversary ??n tay ng??i dùng ?úng h?n Samsung Galaxy Note 7 chính th?c trình làng: cong c? tr??c l?n sau Th? tr??ng smartphone Vi?t tháng 8: ch? Galaxy Note 7 Oppo F1s lên k? th? tr??ng Vi?t v?i giá 5,99 tri?u ??ng 04/08/2016 - 06:15 M?u smartphone chuyên selfie th? h? m?i Oppo F1s ?? chính th?c ra m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i giá bán 5,99 tri?u ??ng cùng nhi?u quà t?ng giá tr? dành cho nh?ng khách hàng ??t tr??c b?t ??u t? h?m nay. Windows 10 Anniversary ??n tay ng??i dùng ?úng h?n 03/08/2016 - 09:20 Micrsoft ?? chính th?c phát hành b?n c?p nh?t Windows 10 Anniversary v?i nhi?u c?i ti?n và tính n?ng m?i. Samsung Galaxy Note 7 chính th?c trình làng: cong c? tr??c l?n sau 03/08/2016 - 01:51 Galaxy Note 7 ?? chính thúc ???c Samsung c?ng b? t?i s? ki?n Unpacked 2016 v?i s? c?i ti?n toàn di?n c? v? ngo?i hình thi?t k?, tính n?ng l?n tr?i nghi?m ng??i dùng. Th? tr??ng smartphone Vi?t tháng 8: ch? Galaxy Note 7 02/08/2016 - 06:38 Theo th?ng tin t? các nhà phan ph?i và bán l? uy tín t?i th? tr??ng Vi?t, trong tháng 8, ng??i dùng s? có c? h?i tr?i nghi?m nhi?u s?n ph?m m?i, trong ?ó ?áng chú y nh?t là Galaxy Note 7. Bên c?nh ?ó, ng??i dùng ? phan khúc t?m trung c?ng có c? h?i tr?i nghi?m nhi?u m?u smartphone m?i c?a Oppo,... Video Chi?n D?ch Ch?ng L?i "L? H?i Th?t Chó Ng?c Lam-Trung Qu?c" Eo gió - Ly s?n T? ch? ?i?u hòa kh?ng c?n ?i?n Th? ? v?i m?i tr??ng Khi ??i d??ng lên ti?ng H?y c?u l?y trái ??t >> Xem t?t c? S? ki?n n?i b?t Hành trang startup Làm du l?ch có khó? Làn sóng di c? Gallery Vi?t Nam quê h??ng t?i Dàn m?u tay khác l? v?i “phong cách Lady Gaga” t?i tri?n l?m BMW Con ng??i "tan ra" trong thiên nhiên M?t ngày làm m? Bình minh trên th? gi?i khác nhau ra sao? Tuy?n t?p ?nh ch?p lén nh?ng anh chàng yêu ??c sách >> Xem t?t c? Giá vàng Lo?i Mua Bán SJC 36,720 36,800 Nh?n tròn H.T.V 36,230 36,630 (Ngu?n: Sacombank) T? giá quy ??i (Ngu?n: Sacombank) X? H?i Th?i s? Giáo d?c Gia ?ình Th? Gi?i Th?i s? Qu?c phòng B?n ph??ng Kinh t? Th? tr??ng Kinh doanh Tài chính C?ng ngh? Tin t?c ??i s?ng Nghe nhìn Th? tr??ng ?t? - Xe máy Tin t?c Th? tr??ng Th? gi?i xe Xe c?a b?n V?n Hóa Ngh? thu?t Th?i trang Kh?ng gian s?ng Gi?i trí Sáng t?o DIY Làm ??p Kh?i nghi?p Y t??ng ??i S?ng S?c kh?e Du l?ch ?m th?c Tòa so?n:34/19/9 Kim ??ng, Hoàng Mai, Hà N?i. Tel : 04. 3717 1188; Fax : 04. 3717 2377 V?n phòng phía Nam: 88A-B Tr?n Huy Li?u, P15, Q.Phú Nhu?n, TP.HCM. Tel: 08.38455927; Fax: 0838455928 Gi?y phép s?: 307/GP-BTTTT. T?ng biên t?p : Tr?n M?nh Chung. E-mail: toasoan@songmoi.vn S?ng M?i gi? b?n quy?n n?i dung website này.

songmoi.vn Whois

Domain Name: SONGMOI.VN